Föreläsningar

Konferensomgång 2, läsåret 2011/12 >>
Uppsamlingskonferensen 6 september 2011 >>
Konferensomgång 1, läsåret 2010/11 >>


 

Konferensomgång 2, läsåret 2011/12

Här är alla presentationer från föreläsningarna samt tillhörande lästips från höstens och vårens konferenstillfällen..

Våren 2011
Vad hände när rektor intervjuade elever? sammanfattning av Anette Jahnke
Se presentationen >>
Lästips:
Stod och stimulans för att intervjua elever >>

Skolverket informerar om utvärderingar av de genomförda utvecklingsprojekten i matematik
Se Skolverkets presentation >>
Lästips: Läs mer om Matematiksatsningen 2009 - 2011
Utvärdering av Matematiksatsningen 2009 - 2011

Skolverket informerar om den nya satsningen "Mattelyftet" 2012 - 2016
Se Skolverkets presentation >>
Lästips:
Regeringen beslöt 29 mars att ge Skolverket i uppdrag att svara för utbildning av alla Sverige lärare som undervisar i matematik samt utbildning av matematikhandledare och rektorer. Ta del av uppdraget!
Regeringen gav i mars 2011 Skolverket i uppdrag att föreslå hur en didaktisk fortbildning för alla matematiklärare kan utformas
Ta del av uppdraget...
Ta del av Skolverkets förslag...
Regeringens pressmeddelande september; 2,6 miljarder ska höja resultaten.

Effektiv kompetensutveckling: Hur når vi långsiktiga effekter av våra insatser?,Per-Erik Ellström
Se presentationen >>
Lästips: Arbetsplatslärandets janusansikte, Per-Erik Ellström, Pedagogisk forskning i Sverige 2005, Årg 10, Nr 3/4.
HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet.

Forskning som stöd för verksamhetsutveckling i skolan, Johan Lithner
Se presentationen >>
Lästips: Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik

Matematikundervisning - en angelägenhet för skolans alla nivåer. Lärare, rektor och förvaltning i samverkan , Maria Sundström, Daniela Johansson, Helén Sterner, Anna Teledahl, Falun kommun
Se presentationen >>
Lästips: Kartläggning av matematik- och svenskundervisningen i Faluns kommunala grundskolor Slutrapport 2011

Så här har vi gjort - verksamma berättar om matematikprojekt
Hösten 2011
Introduktion av satsningen, bakgrund och erfarenheter från konferensomgång 1/uppsamlingskonferensen. Detta pass riktade sig endast till de rektorer som inte var med i hela konferensomgång 1/uppsamlingskonferens, Anette Jahnke

Se presentationen >>

Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor, Eva Pettersson
Se presentationen >>
Lästips:
Även begåvade barn behöver stöd, intervju med Eva Pettersson av Skolporten kring sin avhandling.

Matematiksvårigheter och lässvårigheter, Görel Sterner
Se presentationen >>
Lästips:
Hur hänger lässvårigheter och matematiksvårigheter ihop?, Nämnaren 2008, nr 2, Lundberg, I. & Sterner, G.

Bedömning - för kunskap och lärande i matematik, PRIM-gruppen, Stockholms universitet
Se presentationen Astrid Pettersson>>
Se presentationen Gunilla Olofsson>>
Se presentationen Katarina Kjellström>>
Lästips:
Matematikdidaktiska texter del 4: Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik, Pettersson A m fl.
Se fyra inspelade föreläsningar om bedömning
PRIM-gruppen, Stockholms universitet
MIMa, verktyg för att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande, PRIM-gruppen.
Provbetyg-Slutbetyg-Likvärdig bedömning, Skolverket (2007).
Bättre koll på läget, Skolverket (2007)
Om bedömningsstöd, Skolverket.


Vad forskningen vet och inte vet om rektors insatser , Mats Ekholm
Se presentationen >>
Lästips:
Rektor — en forskningsöversikt 2000-2010 , Vetenskapsrådet/Skolverket (2011)
Forskning om rektor - en forskningsöversikt, Skolverket (2000).
Tema - Rektor, Skolverket.
Sökning på "rektor" eller "skolledare" ger 25 träffar på Skolportens forskning.och utvecklingssidor

Så här har vi gjort när vi kom hem efter förra årets utbildning - verksamma rektorer berättar
Madeleine Zerne, Linköping, se presentationen >>
Kristina Edeland, Härryda, se presentationen >>
Ulla Schmidt-Dahlin, Skövde, se presentationen >>
Karin Eriksson, Gällivare, se presentationen >>
Ingegerd Strandelin, Gällivare, se presentationen >>
Lästips:
Uppgifter - som stöd och stimulans för rektorer

Så här arbetar vi som skoldirektör/utvecklingsledare/gruppchef
Peter Fredriksson, Södertälje, fd Sollentuna, se två bilder han använde i sin presentation >>
Elisabeth Zachrisson, Umeå, se presentationen >>
Jan Mellgren, Göteborg, se presentationen >>
Yvonne Bengtsson, Malmö, se presentationen >>
Lästips: Öpnna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik, SKL. I rapporten beskrivs olika kommuners arbete, bland annat Sollentunas.

Aktuell information från Skolverket , Charlotta Blomquist
Se presentationen >>
Lästips:
Ämnesutveckling, Matematik, Skolverkets webbplats.
Uppdrag till Statens skolverk att stärka undervisningen i MNT, Utbildningsdepartementet.
Förslag till fortbildning av matematiklärare, Skolverkets delredovisning av uppdraget.
 

Uppsamlingskonferens 6 september 2011

Inblick i rektorers yrkeskunnande, erfarenheter från dialogseminarieserie, Anette Jahnke
Se presentationen >>
Lästips:
Dialogseminarieserie, våren 2010, inbjudan och litteraturlista
Yrkeskunnande & Teknologi, Linneuniversitetet

Har du inte räknat färdigt än? Vad är matematik? Vad innebär det att kunna matematik? Var och hur används matematik? Varför ska man lära sig matematik?, Anette Jahnke
Se presentationen >>
Lästips:
Bildning och matematik, Högskoleverket.

Vilken kursplanekompetens behöver rektor? Anette Jahnke
Se presentationen >>
Lästips: NCM resurssidor för ämnes -och kursplaner, historiskt och internationellt perspektiv
Läroplan för förskolan. Reviderad 2010. Skolverket.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Ämnesplanen i matematik Gy 11, webversion Skolverket.

Från analys till handling - verksam rektor berättar om sitt arbete
Se Nils Kaisers presentation (Göteborg) >>

Utvärderingskulturen i matematikundervisningen i Sverige, Peter Nyström
Se presentationen >>
Lästips:
Se fyra inspelade föreläsningar om bedömning
Nationella prov fyller 25 år
PRIM-gruppen, Stockholms universitet
Beteende vetenskapliga mätningar, Umeå universitet
Provbetyg-Slutbetyg-Likvärdig bedömning, Skolverket (2007).
Bättre koll på läget, Skolverket (2007)

 

Konferensomgång 1, 2010/2011

Här är alla presentationer från föreläsningarna samlade, både från höst och vårens konferenstillfällen.

Inblick i rektorers yrkeskunnande, erfarenheter från dialogseminarieserie, Anette Jahnke
Se presentationen >>
Lästips:
Dialogseminarieserie, våren 2010, inbjudan och litteraturlista
Yrkeskunnande & Teknologi, Linneuniversitetet

Skolans styrning och ledning, Ulf P Lundgren
Se presentationen >>
Låstips:
Skolans huvudmannaskap och styrning, Ulf P Lundgren
Nedslag i forskning, Skolporten: Samproducerat ledarskap, Rektorer bör och rektorer gör, Framgångsrikt ledarskap, Kommunikation mellan rektor & lärare, En riktig rektor

Några nedslag i den svenska matematikundervisningens historia, Bengt Johansson
Lästips:
Matematikundervisningen för 100 år sedan
Sveriges första tryckta räknelära från 1614

Har du inte räknat färdigt än? Vad är matematik? Vad innebär det att kunna matematik? Var och hur används matematik? Varför ska man lära sig matematik?, Anette Jahnke
Se presentationen >>
Lästips:
Bildning och matematik, Högskoleverket.

Perspektiv på kursplaner i matematik, , Anette Jahnke
Se presentationen >>
Lästips:
NCM resurssidor för ämnes -och kursplaner, historiskt och internationellt perspektiv
Läroplan för förskolan. Reviderad 2010. Skolverket.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Ämnesplanen i matematik Gy 11, webversion Skolverket.

Matematikutvecklare - resurs för utveckling i matematik, Elisabeth Rystedt
Se presentationen >>
Lästips:
Webbplats Matematikutvecklare.se
Sammanfattning av utvärdering

Vad bör en matematiklärare kunna – internationella perspektiv, Johan Häggström
Se presentationen >>
Lästips:
Jämförelse svenska och kinesiska lärare, Johan Häggström intervju, Skolporten
Knowing and teaching elementary Mathematics, Liping Ma.

Utvärderingskulturen i matematikundervisningen i Sverige, Peter Nyström
Se presentationen >>
Lästips:
Se fyra inspelade föreläsningar om bedömning
Nationella prov fyller 25 år
PRIM-gruppen, Stockholms universitet
Beteende vetenskapliga mätningar, Umeå universitet
Provbetyg-Slutbetyg-Likvärdig bedömning, Skolverket (2007).
Bättre koll på läget, Skolverket (2007)

Öppna jämförelser, Konsten att uppnå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner, Sveriges Kommuner och Landsting, Joakim Feldt
Se presentationen >>
Lästips:
Analys Öppna jämförelser, Konsten att nå resultat, SKL

Så här jobbar vi som huvudman, Halmstad Kommun, Malin Lindvall
Se presentationen >>
Lästips:
Uppföljningsuppdraget, Halmstads kommun.
Handouts till föreläsningen, Halmstad kommun.

Pågående och planerade satsningar Skolverket, Anders Palm
Se presentationen >>
Lästips:
Utveckling & bidrag: Matematik , Skolverket
Sök i SIRIS på "rektor/skolledning" för beviljade statsbidrag

Stöd för utveckling av matematikundervisningen, presentation av NCM:s webbplats, Bengt Johansson
Lästips:
Senaste aktuellt matematikutbildning
NCM:s webbplats: för stöd och inspiration
Uppgifter - som stöd och inspiration för rektorer

Så här har vi gjort - verksam rektor berättar
Se Gun Israelssons presentationen (Skellefteå) >>
Se Lars-Ola Olssons presentation (Örkelljunga) >>
Se Nils Kaisers presentation (Göteborg) >>
Se Maria Bäcklins presentation (Örebro) >>

Här finner ni föreläsningar (pdf) från konferenserna som genomförts våren 2011.

Rektors betydelse för skolutveckling
Se Mats Ekholms presentation >>
Se Hans-Åke Scherp presentation >>
Lästips:
How the world's most improved school systems keep getting better?, McKenzie 2010
Se även Webinar - en filmad presentation
PBS - Problembaserad skolutveckling, Karlstad Universitet.
Rustad att möta framtiden?, PISA 2009, sammanfattning Skolverket
Skolinspektionens kvalitetsgranskningar: Rektors ledarskap och Undervisningen i matematik i grundskolan

Vad hände när rektorerna intervjuade matematikutvecklaren?, Anette Jahnke sammanfattar
Se presentationen >>
Ta del av den gemensamma uppgiten

Stödmaterial för kommuner kring matematikutvecklarens uppdrag, Elisabeth Rydstedt
Se presentationen >>
Lästips:
Matematikutvecklare - stödmaterial vid planering av uppdraget, Skolverket.

Vilken kursplanekompetens behöver rektor? Anette Jahnke
Se presentationen >>
Lästips: NCM resurssidor för ämnes -och kursplaner, historiskt och internationellt perspektiv
Läroplan för förskolan. Reviderad 2010. Skolverket.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Ämnesplanen i matematik Gy 11, webversion Skolverket.

Intensivundevisning, Görel Sterner
Se presentationen >>
Lästips:
Intensivundervisning.Nämnaren nr 4 2010: Pilebro, A., Skogberg, K Sterner, G. I Nämnaren nr 1 2011 kommer en artikel om intensivundervisning i årskurs 2
Evaluation of the making good progress pilot: interim report, DCSF, Department for children, schools and families (2008).

Kontinuerlig kompetensutveckling, learning study, Johan Häggström
Se presentationen >>
Lästips:
Learning study - Göteborgs universitet
Inspelad föreläsning: Learning study, Ulla Runesson
Möte med bokstäver, Nämnaren 2007
Avhandling kring learning study, Angelika Kullberg.

Från analys till handling
Se Lars-Ola Olssons presentation (Örkelljunga) >>
Se Nils Kaisers presentation (Göteborg) >>