Uppdraget 2010 - 2012

Skolan arbetar nu med att implementera stora reformer så som ny skollag, läroplan och kursplaner. Satsningar görs för att stödja lärare och skolutveckling genom till exempel Lärarlyft och statsbidrag. Samtidigt visar nationell/internationell forskning och utredningar att rektor har betydelse för skolans resultat. Skolverket gör en riktad insats under läsåret 2010/11 och 2011/12 mot rektorer i grundskolan i syfte att ytterligare stödja rektor att som pedagogiska ledare aktiv bidra till att matematikundervisningen i den egna skolan utvecklas i samband med reformer och satsningar. Skolverket har gett Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) i uppdrag att planera, genomföra och följa upp kompetensutveckling av rektorer för kommunala och fristående skolor. Uppdraget innebär att

  • arrangera en konferensomgång på två dagar i fem regioner under hösten med uppföljande endagskonferenser våren.
  • ta fram stödmaterial på webben som utvecklas successivt i anslutning till konferenserna

Varje kommun samt 30 fristående skolhuvudmän erbjuds kostnadsfri plats för en grundskolerektor som tidigare genomgått rektorsprogrammet eller motsvarande utbildning. För särskilt stora kommuner kommer fler representanter att bjudas in. Rektorer från minst 30 fristående skolhuvudmän kommer också att bjudas in. Konferenserna är kostnadsfria för deltagarna och inkludera kaffe, lunch, middag samt eventuella kostnader för övernattning. Skolhuvudmannen står för deltagarnas resor och arbetstid. Konferenserna ska blanda annat behandla frågeställningar och aktuell forskning som rör rektorsrollen och tillhörande faktorers betydelse för matematikundervisningens kvalitet och elevernas lärande.


Är du rektor? Skolchef? Har du synpunkter och förslag? Hör gärna av dig!

Med vänliga hälsningar, Anette Jahnke
Projektledare